Національний університет  “Києво -  Могилянська  академія”
кафедра  фізичного  виховання

РОБОЧИЙ  ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ДИСЦИПЛІНИ

«ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»

на 2020/2021 н. р.
           
для студентів  І р. н. бакалаврських програм
ОСНОВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Обсяг практичних занять - 56            Форма контролю – заліки у 1,2 семестрах
Кількість кредитів – 4

 

А Н О Т А Ц І Я

Дисципліна «Фізичне виховання» відноситься до нормативної частини навчального плану, носить рекреаційний характер і не впливає на тижневе аудиторне навантаження студентів.
За змістом дисципліна спрямована на формування у студентів потреби до здорового способу життя та фізичного самовдосконалення.
Академічні заняття з фізичного виховання організовано протягом осіннього та весняного семестрів обсягом 2 години на тиждень.  

Розподіл студентів за навчальними відділеннями здійснюється на підставі  довідки сімейного лікаря про результати медичної комісії:

- до основного навчального відділення зараховуються  студенти, які за станом здоров’я віднесені до основної медичної групи;

- до відділення спортивного вдосконалення   зараховуються студенти, які за станом здоров’я віднесені до основного навчального відділення та пройшли кваліфікаційний відбір за критеріями  обраного виду спорту;

- до спеціального навчального відділення (СНВ)  зараховуються студенти, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи.

Студенти з обмеженими можливостями,  яких за станом здоров’я звільнено від практичних занять, повинні протягом 2-х тижнів від початку семестру отримати тему реферату та представити підготовлену роботу на перевірку не пізніше одного місяця до початку заліково-екзаменаційної сесії.

Переведення студентів з основного навчального відділення до спеціального і навпаки здійснюється на підставі довідки  сімейного лікаря про результати медичної комісії. Бали нараховуються за умовами рейтингу навчального відділення в яке переведено студентів.

Студенти, які не пройшли МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД,  до занять НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ.


УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ
для студентів основного відділення та відділення спортивного вдосконалення

Навчальний рейтинг визначається за:
- кількістю відвіданих практичних занять - до 70 балів;
- результатами складання контрольних нормативів - до 30 балів.

 

Види  робіт

Кількість

Бали

 

Разом

балів

занять

нормативів

за 1 заняття

за 1
норматив

   Практичні заняття

14

 

5

 

70

   Контрольні нормативи

 

 

до 5

30

                                                           Навчальний рейтинг

100

Для отримання заліку необхідно набрати мінімум  60 балів.

При виставлені заліку враховується:
- участь у змаганнях та їх організації;
- 100% відвідування занять;
- написання і проведення комплексів гімнастичних вправ;
- науково-дослідна робота студентів, тощо.

Пропуски занять за хворобою студенти повинні підтвердити медичними довідками, завіреними  в службі охорони здоров’я НаУКМА протягом 10 днів після одужання.

НА  ЗАНЯТТЯХ  СТУДЕНТИ    МАЮТЬ  БУТИ  В СПОРТИВНІЙ  ФОРМІ ! 

ВІДПРАЦЮВАТИ ПРОПУЩЕНЕ ЗАНЯТТЯ НЕ МОЖНА !

В останні чотири тижні кожного семестру студенти складають контрольні нормативи.

До складання контрольних нормативів і заліку допускаються студенти, які пройшли медичний огляд та відвідали не менше 5 практичних занятьу семестрі.

 

 

Затверджено на засіданні
кафедри фізичного виховання
17 червня  2020 року, протокол № 4

Завідувач кафедри               Жуков В.О.