Національний університет  “Києво -  Могилянська  академія”
кафедра фізичного виховання

РОБОЧИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

«ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»

на 2020/2021 н. р.

для студентів   І р н. бакалаврських програм
СПЕЦІАЛЬНОГО  НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

Обсяг практичних занять – 56        Форма контролю - заліки у  1,2 семестрах
Кількість кредитів – 4

А Н О Т А Ц І Я

Програма дисципліни «Фізичне виховання» для спеціального навчального  відділення (СНВ)  створена для студентів з відхиленнями у стані здоров’я,  відноситься до нормативної частини навчального плану, носить рекреаційний характер і не впливає на тижневе аудиторне навантаження студентів.
За змістом дисципліна спрямована на формування у студентів потреби до здорового способу життя та фізичного самовдосконалення.
Академічні заняття з фізичного виховання організовано протягом осіннього та весняного семестрів обсягом 2 години на тиждень.

До спеціального навчального відділення (СНВ)  зараховуються студенти, які за результатами медичної комісії віднесені до спеціальної медичної групи.

Студенти з обмеженими можливостями,  яких за станом здоров’я звільнено від практичних занять, повинні протягом 2-х тижнів від початку семестру отримати тему реферату та представити підготовлену роботу на перевірку не пізніше одного місяця до початку заліково-екзаменаційної сесії.

Переведення студентів з основного навчального відділення до спеціального і навпаки здійснюється на підставі довідки сімейного лікаря про результати медичної комісії. Бали нараховуються за умовами рейтингу навчального відділення в яке переведено студентів.

Студенти, які не пройшли МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД,  до занять НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ.

НА  ЗАНЯТТЯХ  СТУДЕНТИ    МАЮТЬ  БУТИ  В СПОРТИВНІЙ  ФОРМІ ! 

 

Умови визначення навчального рейтингу

Навчальний рейтинг визначається за:

- кількістю відвіданих практичних занять - до 70 балів;
- результатами складання контрольних нормативів - до 30 балів.

Види робіт

Кількість

Бали

Разом
балів

занять

нормативів

за 1 заняття

за 1норматив

Практичні заняття

14

 

5

 

70

Контрольні нормативи

 

 

до 6

 

до 5

30

Навчальний рейтинг

100

Для отримання заліку необхідно набрати мінімум  60 балів.

При виставлені заліку враховується:

- допомога в організації змагань;
- 100% відвідування занять;
- написання і проведення комплексів гімнастичних вправ;
- науково-дослідна робота студентів, тощо.

Пропуски занять за хворобою студенти повинні підтвердити медичними довідками, завіреними  в службі охорони здоров’я НаУКМА протягом 10 днів після одужання.

ВІДПРАЦЮВАТИ ПРОПУЩЕНЕ ЗАНЯТТЯ НЕ МОЖНА !

В останні чотири тижні кожного семестру студенти складають контрольні нормативи за своїм бажанням.
       Всі нормативи за вибором студентів, обов’язкових немає. Для цього  розроблено перелік основних і  додаткових нормативів.
Перелік контрольних нормативів  (до 6-и) студенти узгоджують з  викладачем згідно рекомендацій лікаря.

     
Затверджено на засіданні
кафедри фізичного виховання
17 червня  2020 року, протокол № 4

Завідувач кафедри              Жуков В.О.