home

методична
робота

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  “КИЄВО -  МОГИЛЯНСЬКА  АКАДЕМІЯ”

КАФЕДРА  ФІЗИЧНОГО  ВИХОВАННЯ


 РОБОЧИЙ  ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ДИСЦИПЛІНИ

 «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ (вдосконалення)»


на 2020/2021 н. р.

 

для студентів:  2, 3, 4 р. н. бакалаврських програм   та

             1,2 р. н. магістерських програмОбсяг практичних занять - 28            Форма контролю – залік

Кількість кредитів – 3

 А Н О Т А Ц І Я

«Фізичне виховання (вдосконалення)» відноситься до переліку дисциплін  вільного вибору студентів у навчальних планах бакалаврських та магістерських програм.


За змістом дисципліна спрямована на:

- покращення фізичних якостей та функціональних можливостей організму студентів;

- забезпечення потреби студентів у продовженні рухової активності;

- вдосконалення спортивної майстерності;

- підготовку спортивних команд до змагань;

- формування навичок підтримки високого рівня фізичної працездатності організму упродовж всього життя.


Практичні заняття організовано в секціях спортивного вдосконалення обсягом 2 години на тиждень протягом одного семестру. Студент сам може обирати в якому саме семестрі проходити дисципліну.


Запис на вибіркову дисципліну «Фізичне виховання (вдосконалення)» відбувається з числа студентів, яких за станом здоров’я віднесено до основної медичної групи (на підставі довідки сімейного лікаря про результати медичної комісії) та пройшли кваліфікаційний відбір за критеріями  обраного виду спорту. Студенти, які не пройшли МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД,  до занять НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ.НА  ЗАНЯТТЯХ  СТУДЕНТИ    МАЮТЬ  БУТИ  В СПОРТИВНІЙ  ФОРМІ !  


УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ


Для отримання заліку необхідно набрати мінімум  60 балів.


При виставлені заліку враховуються показники активності студентів:

- зростання рівня фізичної підготовленості;

- навички самостійного проведення занять;

- участь у змаганнях та їх організації;

- 100% відвідування занять;

- науково-дослідна робота студентів, тощо.


Пропуски занять за хворобою студенти повинні підтвердити медичними довідками, завіреними  в службі охорони здоров’я НаУКМА протягом 10 днів після одужання.


ВІДПРАЦЮВАТИ ПРОПУЩЕНЕ ЗАНЯТТЯ НЕ МОЖНА !


На останньому тижні семестру студенти  складають залік.


До заліку допускаються студенти, які пройшли медичний огляд та відвідали не менше 5  практичних занять у семестрі.

Затверджено на засіданні

кафедри фізичного виховання

17 червня  2020 року, протокол №4
Завідувач кафедри                                                              Жуков В.О.


.

Кількість

Бали

Разом
балів

Види робіт

занять

нормативів

за
1 заняття

за

1 норматив

Практичні заняття

14


5


70

Контрольні  нормативи


630

Навчальний рейтинг

100