Home Методичне забезпечення НормативиНАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

Факультет природничих наук
Кафедра фізичного виховання


СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ:«ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»

Галузь знань: для всіх галузей знань.
Спеціальність: 
для всіх спеціальностей.
Освітня програма: для студентів І р. н. бакалаврських програм.
Місце у програмі: 1. Нормативні навчальні дисципліни та практика 
                              1.1. Нормативні навчальні дисципліни.
Семестр вивчення: осінній, весняний.
Обсяг годин навчального навантаження: 4 кредити EKTS. 
Практичні заняття: 56 год. 
Самостійна робота: 64 год. 
Форма підсумкового оцінювання: залік у 1,2 семестрі.

ВИКЛАДАЧ: Ярмоленко Максим Анатолійович, завідувач кафедри фізичного виховання, к. фіз. вих., доцент.
E-mailmaxyar@ukma.edu.ua2. Анотація дисципліни.

Дисципліна «Фізичне виховання» відноситься до нормативної частини бакалаврських освітніх програм навчання студентів І р. н. всіх галузей знань та спеціальностей, носить рекреаційний характер і не впливає на тижневе аудиторне навантаження.

Зміст дисципліни спрямовано на формування у студентів потреби до здорового способу життя та фізичного самовдосконалення.

Програма курсу розроблена за тематичними блоками: легка атлетика, баскетбол, волейбол та загально-фізична підготовка (ЗФП).

Академічні заняття організовано протягом осіннього та весняного семестрів обсягом 2 години на тиждень.
Відповідно до стану здоров’я, студентів розподіляють за навчальними відділеннями (основне, спеціальне, спортивного вдосконалення).

На кафедрі функціонує 8 спортивних секцій (баскетбол, волейбол, теніс, настільний теніс, міні-футбол, аеробіка, силова підготовка, шахи), відбір до яких здійснюється на конкурсній основі з числа студентів, яким визначено основну медичну групу здоров’я.

Щорічно проводиться спартакіада НаУКМА та інші спортивно-масові заходи. Збірні команди НаУКМА беруть участь у районних, міських та всеукраїнських спортивних змаганнях, виборюючи призові місця.

З покоління у покоління багатьма студентами НаУКМА передається традиція успішного поєднання навчання із заняттями спортом.

Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота.

Спосіб навчання: аудиторний (у спортивних залах та на свіжому повітрі); змішаний та дистанційний (за певних умов).


3. Мета вивчення дисципліни.

Мета вивчення дисципліни - формування у студентів мотивації до фізичної активності в процесі навчання та життєдіяльності.

Завдання дисципліни:


4. Результати навчання, методи викладання і навчання, форми оцінювання.

Результати навчання

Методи викладання і навчання

Форми оцінювання

ПРН-1. Добирати фізичні вправи та інтенсивність самостійних занять відповідно самопочуттю, дотримуватись техніки виконання вправ згідно встановлених вимог та правил техніки безпеки.

Практичні заняття. Групові інструктажі з техніки безпеки під час проведення занять.
Виконання студентами самостійних завдань із загально-фізичної підготовки.

Поточний контроль активної участі студентів у практичних заняттях.
Перевірка якості виконання самостійних завдань із загально-фізичної підготовки.

ПРН-2. Розробляти власний комплекс ранкової гімнастики з урахуванням стану здоров’я та рівня фізичної підготовленості.

Практичні заняття. Групові та індивідуальні обговорення під час занять.
Написання студентами власного комплексу ранкової гімнастики.

Поточний контроль активної участі студентів у практичних заняттях.
Перевірка якості написання комплексу ранкової гімнастики.

ПРН-3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для зміцнення здоров’я та фізичного самовдосконалення.

Практичні заняття.
Групові та індивідуальні обговорення під час занять.

Поточний контроль активної участі студентів у практичних заняттях.

ПРН-4. Використовувати у повсякденному житті засоби фізичної культури і спорту для успішного та ефективного здійснення професійної діяльності.

Практичні заняття.
Групові обговорення під час занять.

Поточний контроль активної участі студентів у практичних заняттях.


5. Організація навчання: тематичний план.

На початку першого семестру студентів розподіляють за навчальними відділеннями (основне, спеціальне, спортивного вдосконалення) згідно висновку медичної комісії щодо визначення відповідної медичної групи здоров’я для занять фізичним вихованням.

Для студентів, які мають певні відхилення у стані здоров'я, створено спеціальне навчальне відділення.

Студенти з особливими потребами (інвалідністю тощо), яких за станом здоров'я звільнено від практичних занять, отримують залік за підготовку реферату.

Розподіл та переведення студентів за навчальними відділеннями

здійснюється на підставі медичної довідки за формою № 086-1/0 (або довідки за довільною формою лікаря) з обов’язковим визначенням діагнозу та медичної групи здоров’я (основнаспеціальнапідготовча) для занять фізичним вихованням:

Медичні довідки потрібно надати до 1 жовтня 2024 року!

За відсутності медичних довідок, студенти до занять не допускаються!

Студенти з інвалідністю тощо, яких за станом здоров’я звільнено від практичних занять, 
повинні до 15 вересня 2024 року надати посвідчення (або довідку) про інвалідність та узгодити тему реферату.
Підготовлену роботу потрібно надати на перевірку до 11 листопада 2024 року.
Залік студенти отримують за результати написання реферату.

Тематичний план дисципліни «Фізичне виховання»

з/п

Дата

Перелік тем

Загальна кількість годин

У тому числі

практичні

заняття

самостійна

робота

І семестр

1.

1 тиждень

Тема. 1 Організаційно-практичне заняття.
Техніка безпеки під час проведення занять з фізичного виховання.

2

2

 

Загально-фізична підготовка
(ЗФП)

4

 

4

2.

2 тиждень

Тема. 2 Легка атлетика.
Техніка старту та бігу на дистанції 100 м.

2

2

 

ЗФП

2

 

2

3.

3 тиждень

Тема. 3 Техніка стрибків у довжину.

2

2

 

ЗФП

2

 

2

4.

4 тиждень

Тема. 4 Техніка бігу на довгі дистанції.

2

2

 

ЗФП

2

 

2

5.

5 тиждень

Тема. 5  Правила змагань.Кросова підготовка.

2

2

 

ЗФП

2

 

2

6.

6 тиждень

Тема. 6  Прийом контрольних нормативів.

2

2

 

ЗФП

2

 

2

7.

7 тиждень

Тема. 7 Баскетбол ,ЗФП. Техніка пересувань по майданчику.

2

2

 

ЗФП

4

 

4

8.

8 тиждень

Тема. 8 Техніка передачі м’яча.

2

2

 

ЗФП

2

 

2

9.

9 тиждень

Тема. 9 Техніка ведення м’яча.

2

2

 

ЗФП

2

 

2

10.

10 тиждень

Тема. 10 Техніка кидків м’яча

2

2

 

ЗФП

2

 

2

11.

11 тиждень

Тема. 11 Тактичні дії гравця

2

2

 

ЗФП

2

 

2

12.

12 тиждень

Тема. 12 Правила змагань, навчальна гра.

2

2

 

ЗФП

2

 

2

13.

13 тиждень

Тема. 13  Прийом контрольних нормативів.

2

2

 

ЗФП

2

 

2

14.

14 тиждень

Тема. 14  Прийом контрольних нормативів.

2

2

 

ЗФП

2

 

2

   

Разом у І-му семестрі

60

28

32

Форма підсумкового контролю: залік

ІІ семестр

1.

1-2 тиждень

Тема. 1 Волейбол, ЗФП.Техніка передачі м’яча.

4

4

 

ЗФП

4

 

4

2.

3-4 тиждень

Тема. 2 Техніка подачі м’яча.

4

4

 

ЗФП

6

 

6

3.

5-6 тиждень

Тема. 3 Техніка пересувань по майданчику.

4

4

 

ЗФП

4

 

4

4.

7-8 тиждень

Тема. 4 Тактичні дії гравця.

4

4

 

ЗФП

4

 

4

5.

9-10 тиждень

Тема. 5 Техніка нападаючого удару, двостороння гра.

4

4

 

ЗФП

6

 

6

6.

11-12 тиждень

Тема. 6 Правила змагань. Двостороння гра.

4

4

 

ЗФП

4

 

4

7.

13-14 тиждень

Тема. 7 Прийом контрольних нормативів.

4

4

 

ЗФП

4

 

4

   

Разом у ІІ-му семестрі

60

28

32

Форма підсумкового контролю: залік

   

Разом за навчальний рік

120

56

64

 

6. Джерела/література для навчальної дисципліни.


Основна література.

1. Круцевич Т.Ю. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів вищих навч. закладів фіз. виховання і спорту: Т1. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання / Т.Ю. Круцевич. – К., 2008. – 392 с.

2. Круцевич Т.Ю. Теорія і методика фізичного виховання: підручник для студентів вищих навч. закладів фіз. виховання і спорту: Т2. Методика фізичного виховання різних груп населення / Т.Ю. Круцевич. – К., 2008. – 368 с.

3. Круцевич Т.Ю., Воробйов М.І., Безверхня Г.В. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді: навч. Посіб. – К: Олімп. л-ра, 2011. – 224 с.

4. Оздоровчо-рекреаційні технології : навч. посіб. / Любов Чеховська, Ольга Жданова, Ірина Грибовська, Мирослава Данилевич, Уляна Шевців. – Львів : ЛДУФК, 2019. – 220 с.

5. Осадченко Т.М. Адаптивне фізичне виховання: навчальний посібник. Умань: ВЦП «Візаві», 2014. – 210 с.

6. Пангелова Н. Є. Теоретико-методичні основи оздоровчої фізичної культури: навчальний посібник / Н. Є. Пангелова, Т. Ю. Круцевич, В. М. Данилко. – Переяслав Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2017. – 505 с.

7. Ярмоленко М. А. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Фізичне виховання" / Ярмоленко М. А., Жуков В. О., Лахманюк Т. В. ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ : НаУКМА, 2023. - 60 с. - Опис з обкл. https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25415

Додаткова література.

1. Безверхня Г.В. Формування ціннісних орієнтацій в процесі фізичного виховання студентів. Педагогіка. – 2010. - № 1

2. Бочелюк В.Й., Черепєхіна О.А. Соціально-психологічні чинники формування особистості студента під час занять спортом та фізичною культурою //Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. Праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. С.Д. Саксименка. – К.: ГНОЗІС, 2003.- Т. V.- Ч. 3 – С. 43 – 52.

3. Вацеба О.М. Нариси з історії західно-українського спортивного руху. – Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 1997. – 232 с.

4. Воронова В.І. Психологія спорту: навчальний посібник. К.: «Олімпійська література», 2007. –298 с.

5. Грейда Б.П., Завацький В.І. Лікувальна фізична культура. – Луцьк., 2016. – 90 с.

6. Гринь А.Р., Медведєв Л.Ф., Правушкін О.А. Теорія і методика навчання баскетболу (методичні розробки). - К.: Академія праці і соціальних відносин, 1999. - 53 с.

7. Канішевський С.М. Науково - методичні та організаційні основи фізичного самовдосконалення студентства: Видання друге, стереотипне. - К.: ІЗМН, 1999. - 270с.

8. Кокун О.М., Малхазов О.Р. Фізичне виховання, як засіб формування психофізіологічної готовності студентів до професійної діяльності. Актуальні проблеми психології. Том 5. Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія. Випуск 4. Київ, 2005, с. 85-90.

9. Лазуренко С.І. Відновлення інформаційно-енергетичного потенціалу студентів в екзаменаційний період / С.І. Лазуренко // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Том IX, частина 4 / За ред. С.Д. Максименка, М.-Л.А.Чепи – К.: ДП Інформаційно-аналітичне агентство 2009,С. 238-248.

10. Мухін В.М. Фізична реабілітація. К.: видавництво НУФВСУ «Олімпійська література», 2005. – 472 с.

11. Положення про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 1996 р. №80.

12. Присяжнюк С.І. Фізичне виховання: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 504с.

 Список рекомендованої літератури для написання рефератів

  1. Боднар І. Диференційоване фізичне виховання : навч. посіб. / Іванна Боднар. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 200 с. Режим доступу до сайту: file:///C:/Users/%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%A1/Desktop/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%20%D0%86. %20%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0 %B5%20%D1%84%D1%96%D0%B7.%20%D0%B2%D0%B8%D1%85.%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87.%20%D0%BF%D0%BE%D1 %81%D1%96%D0%B1..pdf
  2. Медико-біологічні основи фізичної терапії, ерготерапії («Нормальна анатомія» та «Нормальна фізіологія») : навч. посіб. / Мирослава Гриньків, Тетяна Куцериб, Станіслав Крась, Софія Маєвська, Федір Музика. – Львів : ЛДУФК, 2019. – 146 с. Режим доступу до сайту: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/22301/1/%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d0%b1%d1%96%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%96%20%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2 %d0%b8%20%d1%84%d1%96%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%97%20%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bf%d1 %96%d1%97....pdf
  3. Оздоровчо-рекреаційні технології : навч. посіб. / Любов Чеховська, Ольга Жданова, Ірина Грибовська, Мирослава Данилевич, Уляна Шевців. – Львів : ЛДУФК, 2019. – 220 с. Режим доступу до сайту: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/21960/1/%d0%a0%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%87%d1%96%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%97.pdf
  4. Пангелова Н. Є. Теоретико-методичні основи оздоровчої фізичної культури: навчальний посібник / Н. Є. Пангелова, Т. Ю. Круцевич, В. М. Данилко. – Переяслав Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2017. – 505 с. Режим доступу до сайту:   http://ephsheir.phdpu.edu.ua/bitstream/handle/8989898989/3712/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8 %D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0 %B8%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97%20%D1%84%D1%96%D0%B7%D0 %B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  5. Пасічник В. Рекреаційні ігри : навч. посіб. / Вікторія Пасічник, Валерій Мельник. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 106 с. Режим доступу до сайту: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/10789/1/%d0%9f%d0%b0%d1%81%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20 %d0%92.%20%d0%a0%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d1%96%20%d1%96%d0%b3 %d1%80%d0%b8.pdf
  6. Попрошаєв О. В., Мунтян В. С. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Фізичне виховання” (галузь знань 0304 “Право”, освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр”, напрям підготовки 6.030401 “Правознавство”) для студентів спеціальної медичної групи із захворюванням серцево-судинної та дихальної систем І-ІІ курсу денної форми навчання / авт.: О. В. Попрошаєв, В. С. Мунтян. – Х.: Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”, 2013. – 52 с. Режим доступу до сайту: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/2220/1/NMP_0007.pdf 
  7. Теоретико-методичні основи оздоровчого фітнесу : навч. посіб. / Юлія Беляк, Ірина Грибовська, Федір Музика, Вікторія Іваночко, Любов Чеховська. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 208 с. Режим доступу до сайту: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/13856/3/Untitled.FR12.pdf7. Оцінювання.

Навчальний рейтинг студентів визначається за:

Види робіт/форми контролю

Кількість

Максимум балів

Разом

занять

нормативівза 1 заняття

за 1
норматив

Практичні заняття

14

 

5

 

70

Контрольні нормативи

 

до 6 - ти

за вибором

 

до 5

30

Разом (за роботу в семестрі):

100

Мінімальна кількість балів для допуску до складання
контрольних нормативів та заліку - 30 балів

Мінімальна кількість балів для отримання заліку - 60 балів

Вимоги і критерії оцінювання контрольних нормативів.

В останні два тижні семестру студентам пропонується скласти контрольні нормативи (до 6-и),вибрані за власним бажанням з переліку основних та полегшених додаткових нормативів відповідно до стану здоров’я та рівня фізичної підготовленості.

Види робіт

Загальна

кількість

нормативів

Кількість

нормативів

до складання

Кількість

балів за

1 норматив

Критерії оцінювання

Основні контрольні нормативи для студентів ОНВ.

9

до 6 - ти

до 5 балів

Техніка виконання та отриманий результат (таб.1-2)

Додаткові контрольні нормативи для студентів ОНВ.

11

Техніка виконання та отриманий результат (таб.3)

Основні контрольні нормативи для студентів СНВ.

9

до 6 - ти

до 5 балів

Техніка виконання та отриманий результат (таб.4)

Додаткові контрольні нормативи для студентів СНВ.

5

Техніка виконання та отриманий результат (таб.5)

При виставлені заліку враховується:

- написання і виконання власного комплексу ранкової гімнастики - до 5 балів;

- участь у спортивних змаганнях та їх організації (для студентів ОНВ) - до 10 балів;

- активність на заняттях (НДРС тощо) - до 20 балів.

Форма підсумкового контролюзалік в кожному семестрі.

Підсумок роботи студентів за семестр складається з суми балів за:

Залік виставляється в кінці семестру згідно розкладу.

Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної університетської шкали оцінювання
в національну 4-бальну шкалу
та шкалу EKTS

За шкалою

університету

За національною шкалою

За шкалою

EKTS

Екзамен

Залік

91-100

Відмінно

Зараховано

A

(відмінно)

81-90

Добре

B

(добре)

71-80

C

(добре)

66-70

Задовільно

D

(задовільно)

60-65

E

(задовільно)

30-59

Незадовільно

Не зараховано

FX

(незадовільно – з можливістю повторного складання)

0-29

F

(неприйнятно – з обов’язковим повторним курсом)


8. Політика академічної доброчесності.

Виконання навчальних завдань і робота на курсі має відповідати вимогам «Положення про академічну доброчесність здобувачів вищої освіти в НаУКМА» (затверджене наказом № 112 від 07.03.2018 р.).

 

9. Вимоги та рекомендації до прослуховування курсу.

Вимоги та правила поведінки на заняттях:

- до практичних занять з фізичного виховання допускаються студенти у спортивному одязі та взутті, які вчасно надали медичні довідки з визначенням медичної групи здоров’я (основна, спеціальна, підготовча);

- за відсутності медичної довідки, студенти до занять не допускаються;

- пропуски занять за хворобою студенти повинні підтвердити медичними довідками одразу після одужання (бали не знімаються);

- мінімальна кількість балів для допуску студентів до складання контрольних нормативів і заліку становить - 30 балів;

- контрольні нормативи (до 6-и) студенти обирають за власним бажанням з переліку основних та полегшених додаткових нормативів відповідно до стану здоров’я та рівня фізичної підготовленості;

- до складання контрольних нормативів і заліку допускаються студенти, які вчасно надали медичну довідку та відвідали не менше 6 практичних занять;

- на складання кожного контрольного нормативу дається 3 спроби, зараховується кращий результат (використовувати 3 спроби не обов’язково);

- студенти повинні дотримуватись правил техніки безпеки під час проведення практичних занять з фізичного виховання.

Затверджено на засіданні кафедри фізичного виховання НаУКМА,
26  червня 2024 р.(протокол № 2).

 

Home Методичне забезпечення Нормативи