НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

Кафедра  фізичного виховання

Робоча програма навчальної дисципліни
«Фізичне виховання»

Освітня програма: для всіх освітніх програм
Мова навчання:       українська

Обсяг дисципліни (ЄКТС):4 кредити
Статус: нормативна
Освітній рівень: бакалавр
Галузь знань:для всіх галузей знань
Спеціальність: для всіх спеціальностей

Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання» розроблена для студентів бакалаврських програм усіх напрямів підготовки та спеціальностей.
Київ: НаУКМА, 2020.

Розробники:
Жуков В.О. завідувач кафедри
Лахманюк Т.В.      ст. викладач
Горборуков В.М.   ст. викладач
Козубей П.С.      к. п. н., доцент
Ярмоленко М.А. к. п. н., доцент
Збанацький С.В.     ст. викладач
Моргун З.П.            ст. викладач

Ухвалено на засіданні кафедри фізичного виховання НаУКМА
протокол  № 4 від 17 червня 2020 р.
Завідувач кафедри      ___________  В.О.Жуков

І. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна «Фізичне виховання» відноситься до нормативної частини навчального плану, носить рекреаційний характер і не впливає на тижневе аудиторне навантаження студентів.
Мета  дисципліни  “Фізичне виховання” - формування у студентів потреби до здорового способу життя та фізичного самовдосконалення.
Завдання  дисципліни:
- формування у студентів системи знань з фізичної культури та здорового способу життя, необхідних в процесі життєдіяльності;
- зміцнення здоров’я студентів,  профілактика захворювань, сприяння всебічному розвитку організму, забезпечення високого рівня фізичного стану та працездатності;
- оволодіння уміннями та навичками з виконання фізичних вправ та вдосконалення спортивної майстерності;
- забезпечення загально-фізичної та професійно-прикладної підготовленості майбутніх фахівців.

ІІ. РОЗРАХУНОК ГОДИН ЗА ЗМІСТОВНИМИ МОДУЛЯМИ ДИСЦИПЛІНИ

 


з/п

Назва змістовних модулів

Всього годин

Практичні заняття

1.

Легка атлетика:
- техніка бігу на дистанції 100 м;
- техніка стрибків у довжину;
- кросова підготовка;
- правила змагань.   

12

12

2.

Баскетбол, ЗФП:
- техніка пересувань по майданчику;
- техніка передачі м’яча;
- техніка ведення м’яча;
- техніка кидків м’яча;
- тактичні дії гравця;
- правила змагань;
- розвиток фізичних якостей.

12

12

3.

Волейбол, ЗФП:
- техніка передачі м’яча;
- техніка подачі м’яча;
- техніка пересувань по  майданчику;
- тактичні дії гравця;
- правила змагань;
- розвиток фізичних якостей;
- вдосконалення функціональних  можливостей.

24

24

4.

Прийом  контрольних нормативів

8

8

 

Всього годин:

56

56

ІІІ.  ЗМІСТ  І  СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ДИСЦИПЛІНИ

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

 

№ з/п

Зміст занять

1 семестр

1.

Організаційно-практичне заняття.
Техніка безпеки під час проведення занять  з фізичного виховання.  
Правила змагань з л/а.

2 год.

2.

Техніка низького та високого старту.
Техніка бігу на дистанції 100 метрів.           

2 год.

3.

Прийом контрольного нормативу з бігу на 100 метрів.      

2 год.

4.

Техніка стрибків  у довжину з місця.      

2 год.

5.

Прийом контрольного  нормативу зі стрибків у довжину з місця.   

2 год.

6.

Техніка бігу на довгі дистанції.              

2 год.

Усього:

12 год.

 

БАСКЕТБОЛ, ЗФП

№ з/п

Зміст занять

1 семестр

1.

Пересування по майданчику.
Передача та прийом м'яча.
Ознайомлення з правилами гри (на кожному занятті).
ЗФП - вправи для розвитку:
- сили м’язів живота і спини;
- гнучкості плечових суглобів та хребта.                   

2 год.

 

2.

Ведення м'яча (високе, низьке).
Передачі м’яча двома руками від грудей,  однією рукою від плеча.
Штрафний кидок.                     
ЗФП - вправи для розвитку:
- загальної та швидкісно-силової витривалості;
- гнучкості плечових, ліктьових суглобів, кисті рук та пальців.                                                          

2 год.

 

  3.

Передачі м'яча.
Рухливі ігри з елементами баскетболу.                                   
ЗФП - вправи для розвитку:
- швидкісно-силових якостей;
- гнучкості кульшових та гомілковостопних суглобів.

2 год.

 

4.

Ознайомлення з діями гравця в нападі без м'яча.
Кидки під різними кутами по відношенню до щита.
Двостороння гра.                              
ЗФП - вправи для розвитку:
- координації;
- гнучкості плечових, ліктьових суглобів, кисті рук та пальців.                                                             

2 год.

 

5.

Дії гравця в захисті (1x1, 2x2).
Добивання м'яча. 
Штрафний кидок.
Двостороння гра.                             
ЗФП - вправи для розвитку:
- швидкісно-силової витривалості;
- сили м’язів тулуба, рук, ніг.                     

2 год.

 

6.

Прийом контрольних нормативів. 
Двостороння  гра.  
ЗФП - вправи для розвитку:
- спритності;
- сили м’язів плечового поясу.                                                      

2 год.

 

  Усього:

12 год.

 

ВОЛЕЙБОЛ, ЗФП

№ з/п

Зміст занять

1 семестр

1.

Стійки волейболіста, пересування по майданчику.
Передачі м’яча зверху, знизу.
Ознайомлення з правилами гри.  
ЗФП – вправи для розвитку:
-  сили м’язів тулуба, ніг, рук;
-   гнучкості хребта.                                                                                          

2 год.

2.

Передача та прийом м’яча (в парах, трійках, колонах).
Подачі м’яча.                                                   
ЗФП – вправи для розвитку:
- просторового орієнтування та координації;
- гнучкості тазостегнових суглобів.                            

2 год.

  3.

Передачі м’яча (від стінки, над собою).
Техніка нападаючого удару. Подачі м’яча.
ЗФП – вправи для розвитку:
-  швидкісно-силових якостей;
- сили м’язів тулуба та рук.                                         

2 год.

4.

Двостороння гра.
Виконання контрольних нормативів: передача м’яча двома руками зверху, подачі м’яча.
ЗФП - вправи для розвитку:
- спритності;
- сили м’язів верхнього плечового поясу.                                       

2 год.

5.

Ознайомлення з технікою блокування та
взаємодією гравців у захисті.
Подачі м’яча.
Двостороння гра.     
ЗФП - вправи для розвитку:
- швидкісно-силових якостей;
- сили м’язів тулуба, рук та ніг.                                                                              

2 год.

6.

Прийом контрольних нормативів.
Двостороння  гра.
ЗФП - вправи для розвитку:
- спритності;
- гнучкості плечових суглобів та хребта.      

2 год.

Усього:

24 год.

 

ІV. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ
для студентів основного навчального відділення
та відділення спортивного вдосконалення

Обсяг практичних занять - 56
Форма контролю – заліки у 1,2 семестрах
Кількість кредитів –4

Академічні заняття з фізичного виховання організовано протягом осіннього та весняного семестрів обсягом 2 години на тиждень.
У 1-му семестрі студенти вивчають основи техніки легкої  атлетики, баскетболу і займаються розвитком фізичних якостей у тренажерній залі.
У ІІ–му семестрі студенти вивчають основи техніки волейболу, удосконалюють  фізичні якості та розвивають свої функціональні можливості.

            Розподіл студентів за навчальними відділеннями здійснюється на підставі  довідки сімейного лікаря про результати медичної комісії:
- до основного навчального відділення зараховуються  студенти, які за станом здоров’я віднесені до основної медичної групи;
- до відділення спортивного вдосконалення   зараховуються студенти, які за станом здоров’я віднесені до основного навчального відділення та пройшли кваліфікаційний відбір за критеріями  обраного виду спорту;
- до спеціального навчального відділення(СНВ)зараховуються студенти, які за станом здоров’я віднесені до спеціальної медичної групи.

Студенти з обмеженими можливостями, яких за станом здоров’я звільнено від практичних занять, повинні протягом 2-х тижнів від початку семестру отримати тему реферату та представити підготовлену роботу на перевірку не пізніше одного місяця до початку заліково-екзаменаційної сесії.

Переведення студентів з основного навчального відділення до спеціального і навпаки здійснюється на підставі довідки сімейного лікаря про результати медичної комісії. Бали нараховуються за умовами рейтингу навчального відділення в яке переведено студентів.

Студенти, які не пройшли МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД,  до занять НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ.

 

Навчальний рейтинг визначається за:
кількістю відвіданих практичних занять - до 70 балів;
результатами складання контрольних нормативів - до 30 балів.

    Види  робіт

Кількість

Бали


Разом

балів

занять

нормативів

за 1 заняття

за 1
норматив


   Практичні заняття

14

 

5

 

70

   Контрольні нормативи

 

 

до 5

30

                                                         
  Навчальний рейтинг

100

Для отримання заліку необхідно набрати мінімум  60 балів.

При виставлені заліку враховується:
- участь у змаганнях та їх організації;
- 100% відвідування занять;
- написання і проведення комплексів гімнастичних вправ;
- науково-дослідна робота студентів, тощо.

Пропуски занять за хворобою студенти повинні підтвердити медичними довідками, завіреними  в службі охорони здоров’я НаУКМА протягом 10 днів після одужання.

НА  ЗАНЯТТЯХ  СТУДЕНТИ    МАЮТЬ  БУТИ  В СПОРТИВНІЙ  ФОРМІ!

ВІДПРАЦЮВАТИ ПРОПУЩЕНЕ ЗАНЯТТЯ НЕ МОЖНА !

В останні чотири тижні кожного семестру студенти складають контрольні нормативи.
До складання контрольних нормативів і заліку допускаються студенти, які пройшли медичний огляд та відвідали не менше 5 практичних занять у семестрі.

 
 

Контрольні нормативи для студентів першого року навчання (1 семестр:  жінки, чоловіки)

 

Н О Р М А Т И В И

Б  А  Л  И

5

4

3

2

1

Бігна 100 м (сек.)                                                 жінки

15.4  і   <

15.5 – 16.3

16.4 – 17.2

17.3 – 18.1

18.2 -19.0

Бігна 100 м (сек.)                                              чоловіки

13.7  і  <

13.8 – 14,3

14.4 – 14.9

15.0 – 15.5

15.6 -16.2

Стрибки у довжину з місця (см)                         жінки

195 і  >

194 – 180

179 – 165

164 – 150

149 – 135

Стрибки у довжину з місця (см)                     чоловіки  

240  і  >

239 - 220

219 - 200

199 - 180

179 - 160

Підтягування на перекладині (кіл. разів)     .   чоловіки

12  і  >

11 - 10

9 - 8

7 - 6

5 – 4

Піднімання тулуба  „всид”  за 1хв
(кіл. разів)       .                                                          жінки 

45  і  >

44 - 40

39 - 35

34 - 30

29- 25

Піднімання тулуба  „всид”  за 1хв
(кіл. разів)    .                                                         чоловіки

51  і  >

50 - 45

44 - 39

38 - 33

32 - 27

Відтискання в упорі лежачи на підлозі           .   жінки 
(кіл. разів)

20 і  >

19- 16

15-12

11- 8

7 - 4

Відтискання в упорі лежачи на підлозі (кіл. разів)
.  чоловіки

42  і  >

41 - 36

35 - 30

29 - 24

23 - 18

Стрибки на скакалці за 30 сек. (кіл. разів)         жінки

80  і  >

79 - 75

74 - 70

69 - 65

64 – 50

Баскетбол:
- штрафний кидок (кіл. влучень з 10 кидків); жінки, чоловіки                                        

5 і >

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

Контрольні нормативи для студентів першого року навчання (2 семестр:  жінки, чоловіки)

 

Н О Р М А Т И В И

Б А Л И

5

4

3

2

1

Човниковий біг 4 х 9м(сек.)жінки

10.6  і  <

10.7 – 11.0

11.1 – 11.4

11.5 – 11.8

11.9-12.2

Човниковий біг 4 х 9м(сек.)чоловіки

9.2  і  <

9.3 – 9.6

9.7 – 10.0

10.1 – 10.4

10.5-10.8

Стрибки у довжину з місця ( см)  жінки

195  і  >

194 – 180

179 – 165

164 – 150

149 – 135

Стрибки у довжину з місця ( см) чоловіки

240  і  >

239 - 220

219 - 200

199 - 180

179 - 160

Піднімання тулуба „всид”за 1хв.
(кіл. разів)  жінки

45  і  >

44 - 40

39 - 35

34 - 30

29 - 25

Піднімання тулуба „всид” за 1хв.
(кіл. разів)  чоловіки

51  і  >

50 - 45

44 - 39

38 - 33

32 - 27

Відтискання в упорі лежачи  на підлозі
(кіл. разів)               жінки

20  і  >

19 - 16

15 -12

11 - 8

7 - 4

Відтискання в упорі лежачи на підлозі чоловіки
(кіл. разів)                   

42  і  >

41 - 36

35 - 30

29 - 24

23 - 18

Стрибки на скакалці за 30 сек. (кіл. разів)жінки

80  і  >

79 - 75

74 - 70

69 - 65

64 – 50

Підтягування на перекладині
(кіл. разів)                                     чоловіки

12  і  >

11 - 10

         9 - 8

7 - 6

5 - 4

Волейбол:
- подача м’яча(5 подач);

 

жінки, чоловіки

 

5

4

3

 

   - передача м’яча двома руками
через сітку (кількість)

 

жінки

 

 

10 і  >

8

чоловіки

 

 

15 і  >

12

 

V. Умови визначення навчального рейтингу для студентів спеціального навчального відділення

Обсяг практичних занять – 56
Форма контролю - заліки у  1,2 семестрах
Кількість кредитів –4

Програма дисципліни «Фізичне виховання»для спеціального навчального  відділення створена для студентів з відхиленнями у стані здоров’я.
Академічні заняття з фізичного виховання організовано протягом осіннього та весняного семестрів обсягом 2 години на тиждень.
Протягом першого року навчання студенти займаються оздоровчою гімнастикою та опановують техніку виконання контрольних нормативів.

До спеціального навчального відділення (СНВ) зараховуються студенти, які за результатами медичної комісії віднесені до спеціальної медичної групи.

Навчальний рейтинг визначається за:
кількістю відвіданих практичних занять - до 70 балів;
результатами складання контрольних нормативів - до 30 балів.

Види робіт

Кількість

Бали

Разом
балів

занять

нормативів

за 1 заняття

за 1норматив

Практичні заняття

14

 

5

 

70

Контрольні нормативи

 

 

до 6

 

до 5

30

Навчальний рейтинг

100

Для отримання заліку необхідно набрати мінімум  60 балів.
При виставлені заліку враховується активність студента:
- допомога в організації змагань;
- 100% відвідування занять;
- написання і проведення комплексів гімнастичних вправ;
- науково-дослідна робота студентів, тощо.
В останні чотири тижні кожного семестру студенти складають контрольні нормативи за своїм бажанням.
Всі нормативи за вибором студентів, обов’язкових немає. Для цього  розроблено перелік основних і  додаткових нормативів.
Перелік контрольних нормативів (до 6-и) студенти узгоджують з викладачем згідно рекомендацій лікаря.

 

КОНТРОЛЬНІ НОРМАТИВИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

            1 рік навчання                         жінки


Вправи, тести

5

4

3

2

1

1

Стрибок у довжину з місця(см)

180-171

170-161

160-151

150-141

140-100

2

Піднімання тулуба «всид» (кількість разів)

40 і >

39-34

33-28

27-22

21-10

3

Гнучкість(см)

19 і >

18-16

15-13

12-10

9-3

4

Відтискання в упорі лежачи на підлозі(кіл. разів)

10 і >

9-8

7-6

5-4

3-2

5

Стрибки на скакалці за 30 сек. (кількість разів)

70 і >

69-64

63-58

57-52

51-46

6

На тренажері, лежачи на стегнах, піднімання тулуба (кількість разів)

30 і >

29-25

24-20

19-15

14-10

7

Піднімання ніг у висі на гімнаст. стіні (кіл. разів)

15 і >

14-12

11-9

8-6

5-3

8

Підтягування у висі лежачі            (кількість разів)

12

10

8

6

3

1 рік навчання                         чоловіки


Вправи, тести

5

4

3

2

1

1

Стрибок у довжину з місця(см)

230-221

220-211

210-201

200-191

190-160

2

Підтягування на перекладині (кількість разів)

7 і >

6

5

4

3-1

3

Відтискання в упорі лежачи на підлозі (кіл. разів)

20 і >

19-17

16-14

13-11

10-6

4

Гнучкість(см)

18 і >

17-15

14-12

11-9

8-3

5

Піднімання тулуба«всид»(кількість разів)

45 і >

44-39

38-33

32-27

26-10

6

Стрибки на скакалці за 30 сек. (кількість  разів)

70 і >

69-64

63-58

57-52

51-46

7

На тренажері, лежачи на стегнах, піднімання тулуба( кількість разів)

40 і >

39-35

34-30

29-25

24-20

8

Підтягування у висі лежачі             (кількість разів)

15

13

11

9

6

 

Додаткові контрольні нормативи для студентів СНВ

 

Вправи

ч/ж

5

4

3

2

1

1

 
Вправа на гнучкість суглобів рук:  «замок»

ч/ж

«замок»

захват пальцями

торкнутися
пальцями

пальці на відстані до 5 см

пальці на відстані до 10 см
 і  >

2

 

Присідання на одній нозі                   (кіл. раз.)

ч
ж

14
12

12
10

10
8

8
6

6
4

3

Піднімання прямих ніг і торкання підлоги за головою          (кіл. раз.)

ч
ж

20
18

18
16

16
14

14
12

12
10

4

 

Швидкісно - силова вправа             (кіл. раз.)

 

ч
ж

16
14

 14
12

 12
10

 10
8

 8
6

5

Вправа на рівновагу: сек)

ч/ж

 

30

 

25

20

15

10

 

СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ

1.  Безверхня Г.В. Формування ціннісних орієнтацій в процесі фізичного виховання   студентів. Педагогіка. – 2010. - № 1
Бочелюк  В.Й.,  Черепєхіна  О.А.  Соціально-психологічні  чинники формування особистості студента під час занять спортом та фізичною культурою                                                       
//Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. Праць Ін-ту психології
ім. Г.С. Костюка АПН Укаїни / За ред. С.Д. Саксименка. – К.: ГНОЗІС, 2003.-
Т. V.- Ч. 3 – С. 43 – 52.
Вацеба О.М. Нариси з історії західно-українського спортивного руху. – Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 1997. – 232 с.
Воронова В.І. Психологія спорту: навчальний посібник. К.: «Олімпійська література», 2007. –298 с.
5.  Грейда Б.П., Завацький В.І. Лікувальна фізична культура. – Луцьк., 2016. – 90 с.
6.  Гринь А.Р., Медведєв Л.Ф., Правушкін О.А. Теорія і методика навчання   баскетболу (методичні розробки). - К.: Академія праці і соціальних відносин, 1999. - 53 с.
7. Иващенко Л.Я., Круцевич Т.Ю. Методика физкультурно-оздоровительных занятий. –  К.: УГУФВС, 1994. – 125с.
8. Канішевський С.М. Науково - методичні та організаційні основи фізичного    самовдосконалення студентства: Видання друге, стереотипне. - К.: ІЗМН, 1999. - 270с.
Кашуба В.А. Биомеханика осанки. К.: «Олімпійська література», 2003. –279 с.
10. Клименко В.В. Психологія спорту: Навч. посіб. для  студ. вищ. навч. закл.- К.:  МАУП, 2007 – 432с.
11. Кокун О.М. Фізична культура і спорт як фактор підвищення адаптаційних  можливостей студентів // Вісник Технологічного університету Поділля. – Ч. З. Суспільно-гуманітарні науки. – 2002. - №5. – С. 47  - 50.
12.  Кокун  О.М.,   Малхазов  О.Р. Фізичне виховання,  як засіб формування психофізіологічної готовності студентів до професійної діяльності. Актуальні проблеми психології. Том 5. Психофізіологія. Медична психологія. Генетична психологія. Випуск 4. Київ, 2005, с. 85-90.
13.  Круцевич Т.Ю. Теория и методика физического воспитания 1, 2 том., 2003 г.
14. Лазуренко С.І. Нормалізація психофізіологічної активності студентів / С.І. Лазуренко  //  Науковий Часопис НПУ  ім. М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки:  Зб. Наукових праць. – К.: НПУ  ім. М.П. Драгоманова,     2009.- № 28 (52), С. 172 – 178.
15. Лазуренко  С.І.  Відновлення інформаційно-енергетичного  потенціалу студентів  в  екзаменаційний  період  /  С.І.  Лазуренко  // Актуальні проблеми психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. Том IX, частина 4  /  За ред. С.Д. Максименка,  М.-Л.А.Чепи – К.: ДП  Інформаційно-аналітичне агентство 2009,С. 238-248.
Мухін В.М. Фізична реабілітація. К.: видавництво НУФВСУ «Олімпійська література», 2005. – 472 с.
Осадченко Т.М. Адаптивне фізичне виховання: навчальний посібник. Умань: ВЦП «Візаві», 2014. – 210 с.
18. Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. – К.:  Олимпийская литература, 1997. – 584 с.
19. Положення про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 1996 р. №80.
20. Присяжнюк  С.І. Фізичне  виховання:  навч. посіб.  – К.:  Центр учбової літератури,  2008. – 504с.
Сокрут В.М. Спортивна медицина. Донецьк: Каштан, 2013. – 470 с.
22. Степко М.Ф. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес // Освіта. - 2004.- 25 вересня - 1 вересня. - Ст. 12-15.
23. Ткач П.М. Фізичне виховання студентів вузу: Навчальний посібник. - Луцьк, 1996.
24. Шиян Б.М., Папуша В.Г. Теорія фізичного виховання.–Тернопіль: Збруч, 2000.–184 с.
25.  Сокрут В.М. Спортивна медицина. Донецьк: Каштан, 2013. – 470 с.

Рекомендован літературні джерела для написання рефератів

Боднар І. Диференційоване фізичне виховання : навч. посіб. / Іванна Боднар. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 200 с. Режим доступу до сайту: file:///C:/Users/%D0%9C%D0%90%D0%9A%D0%A1/Desktop/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%20%D0%86.%20%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%84%D1%96%D0%B7.%20%D0%B2%D0%B8%D1%85.%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87.%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1..pdf
Жданова О. Основи управління сферою фізичної культури і спорту : навч. посіб. / Ольга Жданова, Любов Чеховська. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 244 с. Режим доступу до сайту: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/22089/1/%d0%96%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0.pdf

Куцериб Т. Анатомія людини з основами морфології : навчальний посібник / Куцериб Т., Гриньків М., Музика Ф. – Львів : ЛДУФК, 2019. – 86 с. Режим доступу до сайту: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/23618/1/%d0%9a%d1%83%d1%86%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b1%20%d0%a2.%20%d0%90%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bc%d1%96%d1%8f%20%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b8.pdf
Медико-біологічні основи фізичної терапії, ерготерапії («Нормальна анатомія» та «Нормальна фізіологія») : навч. посіб. / Мирослава Гриньків, Тетяна Куцериб, Станіслав Крась, Софія Маєвська, Федір Музика. – Львів : ЛДУФК, 2019. – 146 с. Режим доступу до сайту: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/22301/1/%d0%9c%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d0%b1%d1%96%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%87%d0%bd%d1%96%20%d0%be%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%20%d1%84%d1%96%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%97%20%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bf%d1%96%d1%97....pdf
Оздоровчо-рекреаційні технології : навч. посіб. / Любов Чеховська, Ольга Жданова, Ірина Грибовська, Мирослава Данилевич, Уляна Шевців. – Львів : ЛДУФК, 2019. – 220 с. Режим доступу до сайту: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/21960/1/%d0%a0%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%be-%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%87%d1%96%20%d1%82%d0%b5%d1%85%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d1%96%d1%97.pdf

Пангелова Н. Є. Теоретико-методичні основи оздоровчої фізичної культури: навчальний посібник / Н. Є. Пангелова, Т. Ю. Круцевич, В. М. Данилко. – Переяслав Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2017. – 505 с. Режим доступу до сайту:   http://ephsheir.phdpu.edu.ua/bitstream/handle/8989898989/3712/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97%20%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Пасічник В. Рекреаційні ігри : навч. посіб. / Вікторія Пасічник, Валерій Мельник. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 106 с. Режим доступу до сайту: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/10789/1/%d0%9f%d0%b0%d1%81%d1%96%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%92.%20%d0%a0%d0%b5%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d1%96%20%d1%96%d0%b3%d1%80%d0%b8.pdf
Попрошаєв О. В., Мунтян В. С. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Фізичне виховання” (галузь знань 0304 “Право”, освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр”, напрям підготовки 6.030401 “Правознавство”) для студентів спеціальної медичної групи із захворюванням серцево-судинної та дихальної систем І-ІІ курсу денної форми навчання / авт.: О. В. Попрошаєв, В. С. Мунтян. – Х.: Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”, 2013. – 52 с. Режим доступу до сайту: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/2220/1/NMP_0007.pdf 

Теоретико-методичні основи оздоровчого фітнесу : навч. посіб. / Юлія Беляк, Ірина Грибовська, Федір Музика, Вікторія Іваночко, Любов Чеховська. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 208 с. Режим доступу до сайту: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/13856/3/Untitled.FR12.pdf

Шинкарук, О. А. Теорія і методика підготовки спортсменів: управління, контроль, відбір, моделювання та прогнозування в олімпійському спорті : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О. А. Шинкарук; МОНУ, НУФВСУ. - Київ : НВП Поліграфсервіс, 2013.  136 с. Режим доступу до сайту: http://reposit.uni-sport.edu.ua/bitstream/handle/787878787/1134/%d0%a8%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%83%d0%ba1.pdf?sequence=1&isAllowed=України ім. Ярослава Мудрого”, 2013. – 52 с. Режим доступу до сайту: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/2220/1/NMP_0007.pdf 

Пангелова Н. Є. Теоретико-методичні основи оздоровчої фізичної культури: навчальний посібник / Н. Є. Пангелова, Т. Ю. Круцевич, В. М. Данилко. – Переяслав Хмельницький: ФОП Домбровська Я. М., 2017. – 505 с. Режим доступу до сайту: http://ephsheir.phdpu.edu.ua/bitstream/handle/8989898989/3712/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%87%D0%BE%D1%97%20%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Рекомендована література для написання комплексів ранкової гімнастики:

Айунц В. І. Основи методики викладання гімнастики: навч. посібник. В. І. Айунц, Д. Р. Мельничук – Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2010. – 76 с. Режим доступу до сайту: http://eprints.zu.edu.ua/5914/2/%C2%B0.pdf
Бубела О. Ю. Навчально-методичний посібник з курсу загальної гімнастики / Бубела О. Ю., Петрина Р. Л., Сениця А. І.  Львів : [б. в.], 2001.  100 с. Режим доступу до сайту: http://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/6624
Воловик Н. І. Навчальний посібник «Сучасні програми оздоровчого фітнесу» для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. / Н. І Воловик – К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 48 с. Режим доступу до сайту: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/18980/1/Volovik%20N.pdf
Воловик Наталія. Основи оздоровчого фітнесу: навчальний посібник. – К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. – 240 с. Режим доступу до сайту: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/19267/1/Volovik.pdf
Мехоношин C. О. Гімнастика. Індивідуальна та самостійна робота студентів (на прикладі технологій графічного конструювання, ситуаційного моделювання, ступеневого навчання) / C.О. Мехоношин. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2013. — 216 с. Режим доступу до сайту: https://bohdan-books.com/upload/iblock/663/6636804e0b8a5558200df9e4e17bbd99.pdf
Гімнастика: Робоча програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту, 2016. – 61 с. Режим доступу до сайту: https://fzfvs.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/ilid/kfr/gimnastika_1.pdf
Попрошаєв О. В., Мунтян В. С. Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни “Фізичне виховання” (галузь знань 0304 “Право”, освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр”, напрям підготовки 6.030401 “Правознавство”) для студентів спеціальної медичної групи із захворюванням серцево-судинної та дихальної систем І-ІІ курсу денної форми навчання / авт.: О. В. Попрошаєв, В. С. Мунтян. – Х.: Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”, 2013. – 52 с. Режим доступу до сайту: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/2220/1/NMP_0007.pdf